Loading...

Editing previous response:

Please fix the highlighted areas below before submitting.

Summer Sports Enrichment Camps (Kreyòl ayisyen)

Assorted sports equipment, professional photo and design

KliniK Anrichisman Espò Ete 2022 nan Everett Public Schools Yo Tanpri ranpli yon fòm pou chak timoun


Klinik espò yo ouvri pou elèv k ap antre nan klas 3yèm rive 9yèm ane


Espas yo limite

2. Nan Ki klas pitit ou a ap Aantre:*
Answer Required
7. Chwazi pwogram pitit ou a pral patisipe:*
Answer Required
Règleman ak Egzanpsyon: Egzanpsyon ak Divilgasyon Tout Reklamasyon ak Sipozisyon Risk: Mwen konfime ke patisipan an ("Elèv") gen konsantman mwen pou patisipe nan nenpòt pwogram Lekòl Piblik Everett la ofri. Mwen rekonèt ke gen sèten risk pou patisipan nan pwogram sa yo blese fizikman. Mwen dakò pou m asime tout risk pou nenpòt blesi, domaj oswa pèt, kèlkeswa severite ke pitit minè mwen an ka soufri kòm rezilta patisipasyon lan on pwogram lekòl la antreprann. Mwen konprann ke gen yon eleman risk nan espò pou jèn yo. Etan paran/gadyen legal Elèv la, mwen pran tout responsablite pou aksyon li ak kondisyon fizik li. Anplis de sa, mwen konprann ke gen sèten risk, danje, ak blesi akòz on seri de bagay tankou move tan, glise, tonbe, nivo konpetans ou kondisyon timoun nan. Gen lòt faktè toujou kouwè neglijans, jwe a cheval, konduit antispòtif, pwoblèm lan lokal la, ekipman ki pa apwopriye ou ki pa mache, sipèvizyon ensifizan, enstriksyon ki pa suiv byen, ak tout lòt sikonstans ki egziste nan pwogram espò pou jèn. Mwen renonse epi mwen dakò pou pa dedomaje e kenbe Lekòl Piblik Everett ak reprezantan li yo, volontè, ajan yo, ak nenpòt konte, vil, distri lekòl, ou lokal kote pwogram ap fèt, anba tout reklamasyon ou responsablite pou pèt, domaj ak/oswa blesi, sinome (surnommé) Elèv ak/oswa nenpòt lòt moun ou pwopriyete; ki lakoz ou ki rezilta nenpòt sa ki te pase. Otorizasyon Foto/Videyo: Mwen dakò mwen pou Lekòl Piblik Everett yo sèvi ak nenpòt foto/videyo mwen menm ak/oubyen timoun mwen ki minè, nan bwochi, feyè, sitwèb, foto ak videyo moun ki patisipe lan pwogram distri a va fè. Yo ka itilize foto ak videyo sa pou pwomosyon ak ansèyman. Anplis de sa, mwen konprann ke tout foto/videyo sa yo rete pwopriyete Everett Public Schools.*
Answer Required
Confirmation Email