District Updates » Covid-19 Resource Center

Covid-19 Resource Center

At-Home COVID-19 Student Testing Program
Sign-Up Form Now Available • Opt In or Out
Scroll to the bottom of the page for translations

In accordance with the Department of Elementary and Secondary Education (DESE) and the Department of Public Health (DPH), the Everett Public Schools (EPS) is updating the COVID-19 Testing Program we are offering to students.  We will begin a voluntary at-home testing program and will provide our students and staff with free at-home test kits to focus on identifying positive individuals. 

All students and staff will be eligible to participate in this at-home testing program, regardless of vaccination status. If you would like to participate, please fill out this online choice form to opt-in so that we can order the tests. Please fill the form as soon as possible.

NOTE: If a student has tested positive for COVID-19 within the last 90 days, he/she might still test positive. Please do not sign up for this testing program and/or test your student until after 90 days have passed. When it does, you are encouraged to complete this form and participate in this at-home program.

The at-home testing option for students will begin once we receive the test kits, which we anticipate to be sometime during the week of January 31st.

If your student(s) participates in the program, they will be sent home with one kit (with 2 tests) every other week and they will be expected to test at home every Sunday evening. Information on the test kits being used in this program can be found here

If your student(s) tests positive from a test, you must report this to your school nurse on Monday morning, keep your student(s) home, and inform your healthcare professional.

DO NOT send your student(s) to school if they are not feeling well. Staying home while experiencing symptoms remains a key mitigation strategy to reduce transmission. 

You do not need to report negative results.     

In addition to this new at-home antigen test option, we will continue with symptomatic testing of individuals who become symptomatic while at school.  If your student(s) becomes ill during the school day with COVID-19 symptoms, the EPS may perform a rapid antigen test with your consent. Please complete a consent form if you have not already. 

As part of this shift in the program, we will discontinue contact tracing and discontinue Test and Stay (testing close contacts), for all in-school close contacts. This means that if your student(s) is a potential close contact of a positive case in school, they may continue to come to school and do not have to be quarantined as long as they are asymptomatic and wear a mask at all times, regardless of their vaccination status. For more information about this update to the statewide testing program, please click here.

Overview: At-Home Rapid Testing Program 

 • About the Test: iHealth is a 15-minute at-home FDA-approved rapid antigen test.
   
 • Opt-In: To have your student(s) participate, you must opt-in as soon as possible. By opting in, you agree to review the training materials for test administration and report positive test results to your school nurse.
   
 • Weekly: If you opt your student(s) into the program, every two weeks your student(s) will receive an iHealth at-home rapid test kit. Each kit contains two individual tests. You will administer one test each week on Sunday evening.
   
 • Reporting Positive Test Results: If your student(s) tests positive on an at-home antigen test, you will report the POSITIVE result to the school nurse by  using a form that will be shared with you when the program begins. The district will keep the results confidential and will not make individual results public. In addition, it is strongly recommended that you inform your healthcare professional of the positive result.

  Please be mindful that your student(s) can NOT attend school with a positive result and you must follow the procedure for reporting an absence.  The school nurse will follow up with you on return to school dates for your student(s).

  You do NOT need to report negative results. The district will keep the results confidential and will not make individual results public. In addition, it is strongly recommended that you inform your student(s) healthcare professional of the positive result.
   
 • Easy, Free, and Flexible: This test is administered at home (not at school), increasing flexibility to do testing.

Pwogram Tès COVID-19 lakay la
Fòmilè pou enskripsyon yo disponib kounye a.

N ap ekri w pou fè w konnen dapre Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (DESE) ak Depatman Sante Piblik la(DPH), Lekòl Piblik Everett yo ( EPS) ap mete ajou Pwogram Tès COVID-19 la ke n ap ofri elèv yo. Nou pral kòmanse yon pwogram tès volontè lakay yo epi nou pral bay elèv nou yo ak anplwaye nou yo kit tès gratis lakay yo pou konsantre sou idantifye moun ki pozitif yo. 

Tout elèv ak anplwaye yo pral elijib pou patisipe nan pwogram tès lakay sa a, kèlkeswa sitiyasyon vaksinasyon an. Si w ta renmen patisipe, tanpri ranpli fòm chwa sou entènèt sa a pou patisipe pou nou ka kòmande tès yo. 

Tanpri ranpli fòm sa a pi vit posib.

REMAK: Si yon elèv teste pozitif pou COVID-19 nan dènye 90 jou yo, li ka toujou teste pozitif. Tanpri pa enskri pou pwogram tès sa a ak/oswa teste elèv ou a jiska apre 90 jou fin pase. Lè sa rive, nou ankouraje w ranpli fòm sa a epi patisipe nan pwogram lakay sa a.

Opsyon tès lakay pou elèv yo ap kòmanse yon fwa nou resevwa twous tès yo, ke nou prevwa pral rive nan semèn 31 janvye a.

Si elèv ou a (yo) patisipe nan pwogram nan, yo pral voye yo lakay yo ak yon kit (avèk 2 tès) chak semèn epi yo pral atann yo fè tès lakay yo chak dimanch swa. Ou ka jwenn enfòmasyon sou twous tès yo itilize nan pwogram sa a isit la

Si elèv ou a (yo) teste pozitif nan yon tès, ou dwe rapòte sa bay enfimyè lekòl ou a lendi maten, kenbe elèv ou a lakay ou, epi enfòme pwofesyonèl swen sante ou.

PA voye elèv ou (yo) lekòl si yo pa santi yo byen. Rete lakay ou pandan ke ou gen sentòm rete yon estrateji kle pou diminye transmisyon yo. 

Ou pa bezwen rapòte rezilta negatif.     

Anplis nouvo opsyon tès antijèn lakay sa a, n ap kontinye tèste sentòm moun ki vin gen sentòm pandan yo nan lekòl la.  Si elèv ou a (yo) vin malad pandan jounen lekòl la ak sentòm COVID-19, EPS yo ka fè yon tès antijèn rapid avèk konsantman w. Tanpri ranpli yon fòm konsantman si ou poko fè sa. 

Kòm yon pati nan chanjman sa a nan pwogram nan, nou pral sispann retrase kontak moun kite eksoye yo  epi sispann fè Test and Stay (ki se tèste moun ki te ekspoze yo), pou tout kontak ki te ekspoze nan lekòl la. Sa vle di si elèv ou a (yo) se yon potansyèl kontak ki te ekspoze nan yon ka pozitif nan lekòl la, yo ka kontinye vini nan lekòl la epi yo pa gen pou yo mete rantre nan karantèn osi lontan ke yo san sentòm epi mete yon mask tout tan, kèlkeswa estati vaksen yo. Pou plis enfòmasyon sou aktyalizasyon sa a nan pwogram tès nan tout eta a, tanpri klike la.

Apèsi sou: Pwogram Tès Rapid Lakay la 

 • Konsènan Tès la: iHealth se yon tès antijèn rapid 15 minit pou lakay  la FDA apwouve.
   
 • Patisipe: Pou fè elèv ou (yo) patisipe, ou dwe enskri pi vit posib. Lè w patisipe, ou dakò pou revize materyèl fòmasyon yo pou administrasyon tès la epi rapòte rezilta tès pozitif yo bay enfimyè lekòl ou a.
   
 • Chak semèn: Si w chwazi elèv ou a (yo) nan pwogram nan, chak de semèn elèv ou a (yo) ap resevwa yon twous tès rapid iHealth at-home. Chak twous gen de tès endividyèl. Ou pral bay yon tès chak semèn nan dimanch swa.

 • Rapòte Rezilta Egzamen Pozitif yo: Si elèv ou (yo) teste pozitif nan yon tès antijèn lakay, w ap rapòte rezilta POSITIF la bay enfimyè lekòl la lè w sèvi ak yon fòm nou pral pataje avèk ou lè pwogram nan kòmanse. Distri a pral kenbe rezilta yo konfidansyèl epi li pap fè rezilta endividyèl yo piblik. Anplis de sa, li rekòmande fòtman pou w enfòme pwofesyonèl swen sante w sou rezilta pozitif la.

  Tanpri sonje ke elèv ou a (yo) PAKA ale lekòl ak yon rezilta pozitif epi ou dwe swiv pwosedi a pou rapòte yon absans. Enfimyè lekòl la ap fè swivi sou dat retou lekòl pou elèv ou a (yo).

  Ou PA bezwen rapòte rezilta negatif yo. Distri a pral kenbe rezilta yo konfidansyèl epi li pap fè rezilta endividyèl yo piblik. Anplis de sa, li rekòmande fòtman pou w enfòme pwofesyonèl swen sante elèv ou a (yo) sou rezilta pozitif la.
   
 • Fasil, gratis, ak fleksib: Ou kapab fè tès sa a lakay ou (pa nan lekòl la), sa ki ogmante fleksibilite pou fè tès la.

Programa de prueba de COVID-19 en el hogar

Formulario de registro ahora disponible

Le escribimos para informarle que de acuerdo con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud Pública (DPH), las Escuelas Públicas de Everett (EPS) están actualizando el Programa de Pruebas COVID-19 que estamos ofreciendo a estudiantes. Comenzaremos un programa voluntario de pruebas en el hogar y proporcionaremos a nuestros estudiantes y personal kits de prueba gratuitos en el hogar para enfocarnos en identificar a las personas positivas.

Todos los estudiantes y el personal serán elegibles para participar en este programa de pruebas en el hogar, independientemente del estado de vacunación. Si desea participar, complete este formulario de elección en línea para participar y poder solicitar las pruebas.

 online choice form (haga clic en el enlace azul)

Por favor, llene este formulario lo antes posible.

NOTA: Si un estudiante ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 90 días, aún podría dar positivo. Por favor, no se inscriba en este programa de evaluación y/o evalúe a su estudiante hasta que hayan pasado 90 días. Después de ese tiempo, le recomendamos que complete este formulario y participe en este programa en el hogar.

La opción de prueba en casa para los estudiantes comenzará una vez que recibamos los kits de prueba, que anticipamos que será en algún momento durante la semana del 31 de enero.

Si su(s) estudiante(s) participan en el programa, serán enviados a casa con un kit (con 2 exámenes) cada dos semanas y se espera que tomen el examen en casa  los Domingos por la noche. Puede encontrar información sobre los kits de prueba que se utilizan en este programa aquí.

here. (haga clic en el enlace azul para la información)

Si su (s) estudiante (s) da positivo en una prueba, debe informar esto a la enfermera de la escuela el lunes por la mañana y mantener a su (s) estudiante (s) en casa e informar a su profesional de la salud( su doctor).

NO ENVÍE a su(s) estudiante(s) a la escuela si no se siente bien. Quedarse en casa mientras experimenta síntomas sigue siendo una estrategia de mitigación clave para reducir la transmisión.

No es necesario que informe los resultados negativos.

Además de esta nueva opción de prueba de antígenos en el hogar, continuaremos con las pruebas sintomáticas de las personas que presenten síntomas mientras están en la escuela. Si su(s) estudiante(s) se enferman durante el día escolar con síntomas de COVID-19, la EPS (las Escuelas Públicas de Everett) puede realizar una prueba rápida de antígeno con su consentimiento. Complete un formulario de consentimiento si aún no lo ha hecho.

 Please complete a consent form if you have not already. 

Como parte de este cambio en el programa, descontinuaremos el rastreo de contactos y descontinuaremos Test and Stay (pruebas de contactos cercanos), para todos los contactos cercanos en la escuela. Esto significa que si su estudiante es un posible contacto cercano de un caso positivo en la escuela, puede continuar asistiendo a la escuela y no tiene que estar en cuarentena siempre que sea asintomático y use una máscara en todo momento, independientemente de su estado vacunal. Para obtener más información sobre esta actualización del programa de pruebas en todo el estado,

 click here. (haga clic en el enlace azul para la información)

Descripción general: programa de pruebas rápidas en el hogar 

 • Acerca de la prueba: iHealth   - iHealth es una prueba rápida de antígenos para el hogar de 15 minutos aprobada por la FDA.
   
 • Opción para Participar: Si opta por que su(s) estudiante(s) participe(n) en el programa, cada dos semanas su(s) estudiante(s) recibirá un kit de prueba rápida en el hogar de iHealth. Cada kit contiene dos pruebas individuales. Administra una prueba cada semana el domingo por la noche.

 • Semanal:  Si su(s) estudiante(s) da positivo en una prueba de antígeno en el hogar, informará el resultado POSITIVO a la enfermera de la escuela mediante un formulario que se compartirá con usted cuando comience el programa. El distrito mantendrá la confidencialidad de los resultados y no hará públicos los resultados individuales. Además, se recomienda encarecidamente que informe a su profesional sanitario del resultado positivo.

 • Reporting Positive Test Results: Si su(s) estudiante(s) da positivo en una prueba de antígeno en el hogar, informará el resultado POSITIVO a la enfermera de la escuela mediante un formulario que se compartirá con usted cuando comience el programa. El distrito mantendrá la confidencialidad de los resultados y no hará públicos los resultados individuales. Además, se recomienda encarecidamente que informe a su profesional sanitario del resultado positivo.

  Tenga en cuenta que su(s) estudiante(s) NO pueden asistir a la escuela con un resultado positivo y debe seguir el procedimiento para informar una ausencia. La enfermera de la escuela se comunicará con usted sobre las fechas de regreso a la escuela de su(s) estudiante(s).

No es necesario reportar resultados negativos. El distrito mantendrá la confidencialidad de los resultados y no hará públicos los resultados individuales. Además, se recomienda enfáticamente que informe al profesional de la salud de su(s) estudiante(s) sobre el resultado positivo.

 • Fácil, Gratis, y Flexible: Esta prueba se administra en casa (no en la escuela), lo que aumenta la flexibilidad para hacer la prueba.